La vida de les aus: el cicle anual

Reproducció Muda Migració

L’au ocupa una gran part del temps en l’alimentació, ja que l’esforç de volar requereix un gran consum energètic. Aquest requeriment és encara més gran en els moments que fa  les principals activitats: la reproducció, la muda o manteniment del plomatge i la migració.

 

Per aquesta raó, la disponibilitat de recursos alimentaris marca la vida de les aus i les activitats abans esmentades ha de fer-les en els moments de major abundància d’aquests recursos.

 

En les latituds fredes i temperades, entre el pol i els tròpics, la fluctuació de les condicions climàtiques determina una variacióanual de temperatures. Aquests canvis estacionals comporten una periodicitat en la disponibilitat de recursos animals i vegetals. Això fa que les activitats de les aus segueixin també els canvis estacionals i conformin un cicle biològic anual, a excepció de les aus tropicals, que no tenen aquests problemes.

 

Aquest cicle segueix un esquema comú per a totes les aus, si bé hi ha una certa variabilitat i mobilitat de dates en funció dels hàbits de cada espècie.